“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

Supat

นายสุพัฒน์ ทีคำปา

ประธานสภา

Patcharawat

นายพัชรวัฒน์ คำภูมี

รองประธานสภา

Siriluk

นางศิริลักษ์ นำภา

เลขานุการสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

Sripai

นายศรีไพร สุพรรณ

ส.อบต. หมู่ที่ 1

Prasong

นายประสงค์ ดำริห์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

Sombat (1)

นายสมบัติ มาลาสาย

ส.อบต. หมู่ที่ 3

Suangwal

นายสังวาล ป้องคำกวย

ส.อบต. หมู่ที่ 4 

Boonterm

นายบุญเติม จันทวี

ส.อบต. หมู่ที่ 5

Sombat (1)

นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

none

นายอุทร สุภาการ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

Watcharapong

นายวัชรพงษ์ คำภูมี

ส.อบต. หมู่ที่ 9

Thirapong

นายธีรพงษ์ เลือดอุดร

ส.อบต. หมู่ที่ 12

Ruanglit

นายเรืองฤทธิ์ อองตัน

ส.อบต. หมู่ที่ 13

Sombat

นายสมบัติ จันพวง

ส.อบต. หมู่ที่ 14

Pasin

นายพศิน พวงเขียว

ส.อบต. หมู่ที่ 15

Suai

นายสวย จันทะพวง

ส.อบต. หมู่ที่ 16

Hong

นายฮอง ทาประจิตร์

ส.อบต. หมู่ที่ 17

Owat

นายโอวาท ชิณกะธรรม

ส.อบต. หมู่ที่ 18

Janthi

นายจันที โทคำเวช

ส.อบต. หมู่ที่ 19

Thawil

นายถวิล แก้วอนันต์

ส.อบต. หมู่ที่ 20

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.5% Thailand
United States 15.4% United States

Total:

4

Countries
011319
Today: 11
Yesterday: 34
This Week: 45
Last Week: 178
This Month: 480
Last Month: 648