“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

no gift policy

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพิจาณาเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

กำหนดการออกบริการประชาชน การรับคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ตามรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถาม โทร. : 04524054 ต่อ 215 มือถือ : 06 2601 3425 ID Line : ubtjc.215 FB : ไกล่เกลี่ยจากบ้านกับศาลเยาวชนฯ

button กิจกรรม

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน ประจำปีการศึกษา 2566...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกับคณะทำงานทีมวิจัย คณะรัฐศาสตร์...

กิจกรรมอื่นๆ

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 3. ศูนย์บริการร่วม

 วันที่

รายการ

1 มี.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านห่องชัน สายทาง บ้านนางอรัญญา ถึง ห้วยผับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑ เส้นรอบหนองหอ ถึง แยกบ้านนายวิชัย จันทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ.2566 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 เส้นรอบหนองหอ ถึงแยกบ้านนายวิชัย จันทวีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ.2566 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านห่องชัน สายทางบ้านนางอรัญญาถึงห้วยพับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๖ เส้นรอบสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายแสวง ถึง บ้านนายทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายศิริชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลงานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นจาก ถนน ๒๒๖ ถึง ทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

 

"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" คืออะไร ?

 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 • มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน)
 • มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ
 • มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
 • มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรคสอง
 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือ มติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม.
 •  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
"ศูนย์บริการร่วม" คืออะไร ?
 • จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 • จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • จัดเก็บภาษีป้าย
 • ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 • ช่วยเหลือสาธารณภัย
 • รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 • แจ้งเกิด
 • แจ้งตาย
 • ย้ายที่อยู่
 • กำหนดเลขที่บ้าน
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขออนุญาตจดตั้งตลาด
 • การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 • การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ
 • การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่
 • การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป

การดูแลระบบสาธารณูปโภคในตำบลบุ่งหวาย

งานไฟฟ้ากองช่างได้ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.4 ,ม.7 ม.18และม.19

งานไฟฟ้าของกองช่างได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1,8,10,11,20

วันที่ 21 เมษายน 2566 งานไฟฟ้าของกองช่างได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1

Text Here

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

ปฏิทินวันหยุดในไทย

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 81.7% Thailand
United States 18.2% United States

Total:

4

Countries
013250
Today: 3
Yesterday: 40
This Week: 169
Last Week: 255
This Month: 43
Last Month: 881

Gallery ภาพถ่ายสถานีรถไฟบุ่งหวาย

ข่าวเด่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ