“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 12 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด 23,648 ไร่ หรือ 37.84 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ

ลักษณะภูมิเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบติดกับแม่น้ำมูล มีแหล่งน้ำผิวดินหลายแห่ง เป็นแหล่งน้ำตื้นเขิน ป่าไม้มีสภาพสมบูรณ์ ชาวบ้านได้อนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนระดับตำบล ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางบางส่วน เป็นถนนคสล.บางส่วนและบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 20

ประชากร

      ตามรายงาน สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ระดับตำบล โดยสำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 3,217 ครัวเรือน และ มีประชากร ทั้งสิ้น 11,163 คน แยกเป็น ชาย 5,518 คน และ หญิง 5,645 คน ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงครัวเรือน
1 โนนน้อย 351 360 206
2 ทุ่งบอน 201 241 117
3 ดอนชาด 425 406 218
4 สถานี 265 328 205
5 วังยาง 252 256 142
6 ท่างอย 366 350 194
7 บุ่งหวายตก 222 218 236
8 บุ่งหวายออก 310 351 190
9 ห่องซัน 320 290 175
10 โนนบอน 219 216 111
11 โนนสวน 286 312 178
12 ท่าขอนไม้ยุง 274 264 119
13 โนนบอนตก 231 228 125
14 โนนสว่าง 244 233 105
15 ท่างอยตก 185 178 91
16 ทุ่งบอนเหนือ 340 351 178
17 วังยางตก 309 290 137
18 บุ่งหวายเหนือ 179 206 118
19 บุ่งหวายกลาง 321 333 241
20 โนนบอนกลาง 218 234 131

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.5% Thailand
United States 15.4% United States

Total:

4

Countries
011313
Today: 5
Yesterday: 34
This Week: 39
Last Week: 178
This Month: 474
Last Month: 648