“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพึ่งตนเองได้
 2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกวัย
 3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีให้สืบต่อไป
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 5. พัฒนาและปรับปรุงการสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้เพียงพอ และสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่
 6. สร้างกลไกการบริหารบ้านเมืองที่ดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. เพื่อให้มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. เพื่อให้มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจแก่คนในท้องถิ่น
 5. เพื่อการคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
 6. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 7. เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีนันทการอย่างมีคุณภาพเพียงพอ
 9. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมที่ดี
 10. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นระบบอย่างทั่วถึง
 11. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.5% Thailand
United States 15.4% United States

Total:

4

Countries
011312
Today: 4
Yesterday: 34
This Week: 38
Last Week: 178
This Month: 473
Last Month: 648