“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Logo 2018

ตราสัญลักษณ์

ที่มาของชื่อ ตำบลบุ่งหวาย นั้น เนื่องมาจากที่ตั้งตำบล มีแหล่งน้ำลักษณะเป็น "แอ่ง" ชาวบ้านจะเรียกว่า "บุ่ง" และ มีต้นหวายขนาดเล็กขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำจำนวนมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านบุ่งหวาย" และ "ตำบลบุ่งหวาย" มาจนปัจจุบัน ชุมชนบ้านบุ่งหวาย ก่อตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี และตั้งเป็นตำบล เมื่อ 70 ปีที่ผ่านมา