“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

banner nayok 2022 e

 

e Service

 

complain

 

coruption complain

 

hr complain

no gift policy

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสังฑทาน ตำบลบุ่งหวาย ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านดอนชาด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง ปิดศูนย์บริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 เป็นการชั่วคราว ด้วย บุคลากรประจำศูนย์บริการกู้ชีพฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย...

button กิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.40 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ...

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการทีมหมอครอบครัวห่วงใย ใส่ใจครอบครัว...

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด...

ประมวลภาพ วันแรกสำหรับ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชนตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 23ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาตำบลบุ่งหวาย ระหว่างวันที่ 15-16...

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566...

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดย นายเสถียร รักษารอด...

กิจกรรมอื่นๆ

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 3. ศูนย์บริการร่วม

ดูทั้งหมด>>

"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" คืออะไร ?

 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 • มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน)
 • มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ
 • มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
 • มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรคสอง
 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือ มติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม.
 •  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
"ศูนย์บริการร่วม" คืออะไร ?
 • จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 • จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • จัดเก็บภาษีป้าย
 • ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 • ช่วยเหลือสาธารณภัย
 • รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 • แจ้งเกิด
 • แจ้งตาย
 • ย้ายที่อยู่
 • กำหนดเลขที่บ้าน
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขออนุญาตจดตั้งตลาด
 • การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 • การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ
 • การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่
 • การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป

การดูแลระบบสาธารณูปโภคในตำบลบุ่งหวาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.2,8,16

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.6,15 และติดตั้งโฟโต้สวิต ปิด-เปิด อัตโนมัติ ม.13

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้า กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบริเวณโดยรอบวัดป่านานาชาติ

ปฏิทินวันหยุดในไทย

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

website counter

Gallery ภาพถ่ายสถานีรถไฟบุ่งหวาย

ข่าวเด่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ