“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

Drag and drop files here or Browse