“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

Akarapong

นายอัครพงษ์ ศิริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

pornsawan

- ว่าง -

นายช่างโยธาชำนาญงาน

Empty Personnal

- ว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

Anan Tu

นายอานันต์ ธุสาวัน

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

pornchai

นายพรชัย สลักลาย

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ / ทั่วไป

Somjai 2017

นายสมใจ จวงจันทร์

พนักงานสูบน้ำ (โนนบอน)

Jantha 2017

นายจันทา แก้วอนันต์

พนักงานสูบน้ำ (ดอนชาด)

Penpak 2017

นางเพ็ญพักตร์ พัฒนภรณ์

คนงานทั่วไป

Seksan 2017

นายเสกสรรณ์ บุราเลข

คนงานทั่วไป

Sainati

นายสายนที วงศ์จันแดง

คนงานทั่วไป

Anan Pel 2017

นายอนันต์ เพลพกุล

คนงานทั่วไป

Sainati

นายเอกชัย   ปิยะเจริญลาภ 

ตำแหน่ง  พนักงานสูบน้ำท่างอย

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.5% Thailand
United States 15.4% United States

Total:

4

Countries
011313
Today: 5
Yesterday: 34
This Week: 39
Last Week: 178
This Month: 474
Last Month: 648