“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Lachin

นายลาชินทร์ ตูมสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061-4329004

พนักงานส่วนตำบล

patcharat

นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

malivan

นางสาวมะลิวัลย์ อ่อนสา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

sudarat

นางสาว สุดารัตน์ วิสาพล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

siripatthana

นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Sujittra 2017

นางสุจิตรา แสนทวีสุช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

siripatthana

นางสาวภัชราภรณ์  สุวรรณกูฎ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ / ทั่วไป

Phawana 2017

นางสาวภาวนา ถุงคำแก้ว

คนงานทั่วไป

Chatchasa 2017

นางสาวชัชชษา ศรีอุบล

คนงานทั่วไป

Nittaya 2017

นางสาวนิตติยา ศรีลาภา

คนงานทั่วไป