“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

Lachin

นายลาชินทร์ ตูมสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061-4329004

พนักงานส่วนตำบล

patcharat

นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

malivan

นางสาวมะลิวัลย์ อ่อนสา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

sudarat

นางสาวสุดารัตน์ วิสาพล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

siripatthana

นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Sujittra 2017

นางสุจิตรา แสนทวีสุช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ / ทั่วไป

Phawana 2017

นางสาวภาวนา ถุงคำแก้ว

คนงานทั่วไป

Itthipol

นายอิทธิพล อมรสิน

คนงานทั่วไป

Nittaya 2017

นางสาวนิตติยา ศรีลาภา

คนงานทั่วไป

Chatchasa 2017

นางสาวชัชชษา ศรีอุบล

คนงานทั่วไป

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.5% Thailand
United States 15.4% United States

Total:

4

Countries
011319
Today: 11
Yesterday: 34
This Week: 45
Last Week: 178
This Month: 480
Last Month: 648