“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

Janthana

นางจันทนา ภูมีคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

prapit 1

นางสาวประพิศ อุตภู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Chonkanok

นางชลกนก สุทนต์

นักสันทนาการชำนาญการ

nuttanan 1

นางสาวนุตนันท์ พิมพ์ชาย

ครูชำนาญการ

lakkana 1

นางสาวลักขณา นามมา

ครู

wanpen 2017

นางสาววันเพ็ญ สุระพัฒน์

ครูชำนาญการ

nithikan 2017

นางสาวนิธิกานต์ บุญเกิด

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ / ทั่วไป

Empty Personnal

นางสาวศิริกานนท์ สุระพัฒน์

คนงานทั่วไป

Paijit 2017

นางไพจิตร คำแสงดี

ผู้ดูแลเด็ก

Sukanya 2017

นางสาวสุกัญญา อุตภู

ผู้ดูแลเด็ก

Haluethai 2017

นางสาวหฤทัย บุราไกร

ผู้ดูแลเด็ก

Kanthika

นางสาวกันธิกา ฟูแสง

ผู้ดูแลเด็ก

Haluethai 2017

นางสาวแก้วใจ  สุภะนานัย

ผู้ดูแลเด็ก

Jirakanhok

นางสาวจิรกนก ทีคำปา

ผู้ดูแลเด็ก

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.5% Thailand
United States 15.4% United States

Total:

4

Countries
011313
Today: 5
Yesterday: 34
This Week: 39
Last Week: 178
This Month: 474
Last Month: 648