“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ